Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Kamu Taşınır Malları Mübadelesi
Türü
Ekonomik ömrünü tamamlamış HEK durumda olan hizmette verim alınamayan araçların mübadelesi
Miktar
307.203,75
Tarih
14.12.2017
Yer
Karakaş Mah. İstikal Cad.No:2 Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü
Açıklamalar
14.12.2017 Perşembe günü saat:14:30 da ilimiz Karakaş Mah. İstiklal Caddesi No:2 KIRKLARELİ adresinde bulunan Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde Açık Artırma Usulü ile mübadele yapılacaktır.
T.C
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
Kamu Taşınır Malları Mübadelesi İlanı
 
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne ait, ekli listede yazılı bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, HEK durumda olan hizmette verim alınamayan, miadını doldurmuş (10) on adet binek otomobil tipi taşıt, (5) beş adet motosiklet tipi taşıt, (6) altı adet kamyonet tipi taşıt ile (12.000) on iki bin kg hurda demir ( 244 kalem hurda metal demirbaş) malzeme, (10) on kg hurda bakır malzeme, (4.000) dört bin kg hurda alüminyum malzeme (kesilmiş taşıt plakası) ve (200) iki yüz kg hurda plastik malzeme 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadelesi yapılacaktır.

 

 
1-İdarenin
 
 
a) Adresi
: Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi  
  No:2  39100 - KIRKLARELİ
 
b) Telefon ve faks numarası
: 0 288 212 38 50 faks 0 288 214 30 79
 
c) Elektronik posta adresi
: kirklareli@egm.gov.tr
 
2-Mübadele konusu malın
 
 
a) İşin Adı
 
b) Niteliği, türü ve miktarı                
: Kamu Taşınır Malları Mübadelesi
 
:Yukarıda yazılı bulunan taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığında;  Şartname de özellikleri yazılı bulunan 2017 model (0) kilometre olmak üzere (4) dört adet RENAULT SYMBOL JOY 1.5 DCİ 90 BG BİNEK OTOMOBİL, (1) bir adet RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.6 16V 115 BG BİNEK OTOMOBİL ile (21) yirmi bir adet  PETLAS SNOW MASTER W651 MARKA 185/65 R15 88H XL KIŞ LASTİĞİ ile mübadelesi.
 
c)Teslim Etme ve Teslim Alma yeri
 
:1) Mübadelede teklif edilen Taşıt ve diğer malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2  39100 - KIRKLARELİ adresine teslim edilecektir.
2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkından, diğer hurda malzemeler ise Babaeski Yolu Kavaklı Mevkiinde bulunan Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Büro Amirliği Yerleşkesi adresinden teslim alınacaktır.
 
 
ç) Teslim Etme Tarihi
 
 
d) Teslim Alma Tarihi
: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve dış lastikler sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren (15) on beş takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
 
: Mübadelesi yapılan taşıt ve hurda malzemeler, mübadele karşılığı alınacak taşıt ve artırımlarda verilecek malzemeler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malların uygun bulunması halinde yükleniciye tebliğ edildiği tarihi izleyen (15) on beş takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 
 
3-Mübadelenin
 
 
a) Yapılacağı yer
 
 
b) Yaklaşık Maliyet
  - Verilecek Malzemenin
  - Alınacak Malzemenin
: Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2 39100 -  KIRKLARELİ
 
 
:  307.140,00 TL. (üç yüz yedi bin yüz kırk Lira)
:  307.203,75 TL. (üç yüz yedi bin iki yüz üç Lira yetmiş beş Kuruş)
 
 
 
 
c) Tarihi ve saati
: 14/12/2017 günü saat: 14:30
 
 
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
            c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde ise yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi; istenir.
 
5- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2 39100 - KIRKLARELİ adresinde görülebilir ve Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenecek 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığında idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler, 14/12/2017 günü saat: 14:30’a kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:2  39100 - KIRKLARELİ adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
10-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
11- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ile diğer hurda malzemeler Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Edirne Yolu üzerinde bulunan otoparkında idareden izin almak suretiyle görülebilir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren (60) altmış takvim günüdür.
13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.