Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü

Giriş

ileşitim_bilgileri.jpg

KURULUŞ
 
         Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004 tarihinde yasalaştırılmıştır. 07.10.2004 tarihinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ancak Emniyet Teşkilatınca görev ve çalışma esaslarının etraflıca belirlenmesi 2011 yılını bulmuş, bu tarihe kadar özel güvenlik hizmetleri büro amirliği  düzeyinde yürütülmüştür.
 
        Devam eden süreçte Emniyet teşkilatı hizmetlerinin daha verimli ve etkin gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ‘İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü İle İlçe Emniyet Müdürlüğü /Amirliği Özel Güvenlik Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ‘ hazırlanmış, Bakanlık Makamınca 27.09.2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
       
        Bu Doğrultuda Müdürlüğümüz Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Büro Amirliğinin kapatılarak, 27.09.2011 tarihli Bakanlık onayı ile Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün kurulması uygun görülmüştür.
 
 
         Bakanlık onayına istinaden Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün ;
 
            İdari Büro Amirliği
            Özel Güvenlik Hizmetleri Büro Amirliği
            Eğitim Büro Amirliği
            Alarm Sistemleri Büro Amirliği
            Bilgi İşlem Büro Amirliği
            Denetleme Büro Amirliği
            Kimlik ve Silah Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği‘nden oluşturularak faaliyete geçirilmesi  Kırklareli Valilik makamının 14.02.2012 tarihli ve B.05.1.EGM.4.39.19601- sayılı olurları ile onaylanmış ve hizmet verilmeye başlanılmıştır.    
 
GÖREVLERİ            :
 
Özel Güvenlik Hizmetleri Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
           1) Özel Güvenlik Komisyonunun sekretarya işlerini yürütmek.
           2) Özel güvenlik izni almak üzere Valiliğe müracaat eden kişi, kurum veya kuruluşların bu talepleri ile ilgili olarak inceleme ve tetkik yapmak, neticesini Komisyona sunulmak üzere rapor halinde hazırlamak ve bu işlemleri yerine  getirmek üzere Değerlendirme Komisyonunun gerekli olurlarını almak, özel güvenlik izni verilen kurum ve kuruluşlara komisyon kararını tebliğ ederek izin belgelerini düzenlemek.
           3) Geçici ve acil hallerde gerekli işlemleri yapmak.
           4) Komisyonca uzun namlulu silah kadrosu verilmesi uygun görülen şirketler ve özel güvenlik birimlerini, uygunluk görüşü alınmak üzere genelkurmay başkanlığı ile yazışmaları yapmak görev alanına giren konularla ilgili tereddütleri gidermek.
           5) İhbar, şikayet ve talepleri inceleyip araştırarak gerekli işlemleri yapmak.
 
 
İdari  Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1- Dosyaları arşivlemek ve muhafaza etmek.
 
            2- Gelen evrakı zimmetle teslim almak, giden evrakın düşümünü yapmak.
 
            3- Şube personelinin özlük işlerini takip etmek, personelle ilgili yapılan yazışmaların bir suretini şahsi  dosyasında muhafaza etmek.
              
            4- Demirbaş eşya kayıtlarını tutmak.
 
            5- Günlük, haftalık, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve ilgili makama sunmak.    
     
            6- Yıllık ödenek ve malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili makama bildirmek.
 
            7- Şube müdürlüğü brifingini hazırlamak, güncel halde bulundurmak ve brifingle ilgili büro amirlikleri arasında koordinasyonu sağlamak gibi görevleri yürütür.
 
 
Alarm Sistemleri Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1-Alarm sistemi kurma ve/veya alarm merkezi işletme talepleri ile ilgili yapılan müracaatları  değerlendirmek.
 
             2-Yerinde inceleme ve tetkik yapmak ve neticesinde rapor hazırlamak.
 
             3-Alarm merkezlerinde operatör olarak çalışanlar ve alarm sistemi kurulumu işinde çalışanların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yapmak.
 
 
Bilgi İşlem  Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1- Şube müdürlüğünde kullanılan bilgisayar ve diğer araçların demirbaş işlemleri ile bakım ve onarım işlemlerini takip etmek.
              2-Personeli görev alanına giren veya kullanıma sunulan teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek.
 
              3-Şube müdürlüğünce tutulan verilerin özel güvenlik projesine aktarılmasını takip ve temin etmek.
    
              4-Programların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla görevlidir.
 
Eğitim Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1-Bakanlığa yapılan özel güvenlik eğitim kurumu açılış ve adres değişikliği          müracaatları ile ilgili olarak, yerinde inceleme yapmak üzere mevzuatla öngörülen inceleme komisyonu için valilik onayı almak. 
 
             2-İnceleme komisyonu ile birlikte yapılan incelemeye katılmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
 
             3- İnceleme komisyonu  raporlarını bakanlığa göndermek.
 
             4- Bakanlık adına yapılan özel güvenlik yazılı ve uygulamalı sınavlarında görev alacak personeli  belirlemek ve onay işlemlerini takip etmek.
 
             5-Uygulamalı sınav sonuçlarının programa veri girişlerini yapmak.
 
             6-Yazılı ve uygulamalı  sınavı kazanıp sertifika almaya hak kazanan özel güvenlik görevlisi  adayların işlemlerini takip etmek.
 
 
Denetleme Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1-Bakanlıkça faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumları ile   valilikçe özel güvenlik izni verilen özel güvenlik birimleri ve alarm merkezlerini denetlemek.
 
            2-Denetlemelerde görev alacak her rütbe ve derecedeki personelin valilik olurlarını almak.
 
            3-Denetleme sonuçlarını  Valiliğe arz etmek, denetleme neticesinde tespit edilen hususlarla ilgili adli ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir.
 
           4- İzinsiz özel güvenlik görevlisi çalıştıran kurum ve iş yerlerinin tespitini yapmak.
 
Kimlik ve Silah Ruhsat İşlemleri  Büro Amirliğinin görevleri şunlardır;
 
1-Mevzuat hükümleri doğrultusunda özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni almaya hak kazananların müracaatlarını kabul etmek.
            2-Kimlik kartının kaybedilesi durumunda gerekli işlemleri yapmak.
            3-Görev gereği il dışına çıkması gereken özel güvenlik görevlilerine görev belgesi düzenlemek.              
            4-Komisyonca silah kadrosu verilmesi uygun görülen özel güvenlik  birimlerinin ,silah bunlara ait fişek satın alma ve yol nakil belgelerini düzenlemek ,satın alınan silahların silah taşıma ve bulundurma belgelerini düzenlemek.
            5-Tamir, bakım veya satış için il dışına çıkması gereken silahlara yol nakil belgesi düzenlemek.          
            6-Kaybolan ve çalınan silah taşıma ve bulundurma belgeleri ile ilgili işlemleri takip etmek.


SIKÇA SORULAN SORULAR ( Sorulara Ulaşmak için tıklayınız...)